Hier vindt u het laatste nieuws van onze school
16-10-2018  13:31
Geachte ouder, verzorger, Het tekort aan (goede) leraren is een serieus probleem. Gelukkig heeft de school dit jaar nog voor iedere groep een leerkracht kunnen verzorgen, maar er hoeft maar iets te gebeuren en we hebben een groot probleem. Er is namelijk geen invalleerkracht te vinden. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de dalende instroom op de opleidingen (minder studenten) en het feit dat veel bevoegde leraren er niet in slagen om betaalbare woonruimte te vinden in Amsterdam. Met de herfst en winter voor de deur willen wij u herinneren aan ons gemeenschappelijke probleem van het grote tekort aan leerkrachten. Wanneer we als school geconfronteerd worden met zieke en/of afwezige leerkrachten, dan zullen we in eerste instantie toch nagaan of er echt geen invalleerkracht meer beschikbaar is. Wanneer die er niet is, dan zullen we er toe overgaan om groep(en) op te laten vangen door een onderwijsassistent (aangevuld met klasseouders?), door leerlingen (deels) te verdelen over andere groepen en/of door leerlingen naar huis te sturen. Dit laatste zullen we alleen doen wanneer andere oplossingen er niet meer zijn. Intern hebben we ons gebogen over de mogelijkheden die we zien, wanneer op de dag zelf een leerkracht zich ziek meldt. Er is dan een acuut probleem. In dat geval zullen in de meeste gevallen kinderen worden ondergebracht in andere groepen. Zij krijgen dan een zelfstandig werkpakket mee. Met het oog op de dagen erna zal er per geval gekeken worden naar de mogelijkheden en onmogelijkheden. Ook in geval van een vroegtijdige ziek- of afmelding zal er gekeken worden naar alle mogelijke opties. Uw aandacht willen we uitdrukkelijk vragen voor die situaties waarin de school geen opvang (meer) kan verzorgen. Vanuit school wordt dan contact met u opgenomen. U wordt dan dringend verzocht uw kind(eren) thuis op te vangen. Op school zien we daar, zoals gezegd, dan geen mogelijkheid (meer) voor. We vragen u en adviseren u om nu al na te denken hoe u, in geval van een telefoontje of bericht vanuit school, privé de opvang van uw kind(eren) kunt organiseren. Wanneer de prognose is dat de afwezigheid van een leerkracht langer gaat duren, dan zal het naar huis sturen van leerlingen om beurten per groep gaan. De daardoor vrijkomende leerkracht gaat dan vervangen in de groep van de oorspronkelijk ziek gemelde collega. Hiermee verwachten we het leed, in een periode van ziekte en afwezigheid van leerkrachten, zo eerlijk mogelijk over de totale organisatie te verdelen. We hopen natuurlijk dat we deze ingrepen zolang mogelijk kunnen uitstellen. Wanneer u over een onderwijsbevoegdheid beschikt en denkt de school (deels) te kunnen ontlasten of in te kunnen springen in periodes van ziekte, dan hopen we dat u zich wilt melden. Wij hopen namelijk dat we, misschien met uw hulp, de nadelige consequenties van het lerarentekort binnen de perken weten te houden. Met vriendelijke groet, Robert Poggenklaas (directeur)
16-10-2018  13:26
Beste ouder(s), verzorger(s) van de leerlingen groep 1 t/m 8 Vorige week woensdagmiddag heeft er na schooltijd, rond 15.25 uur, een schietincident plaatsgehad in de omgeving van de school. Bij deze gruwelijke daad van geweld werd een persoon gedood. We weten en denken dat een aantal kinderen van onze school van dichtbij of van verderaf getuige zijn geweest van dit geweld en/of de gevolgen ervan, inclusief de acties vanuit de diverse hulpdiensten. Navraag bij de stichting Slachtofferhulp en politie leert ons dat Slachtofferhulp geen ondersteuning kan en mag bieden aan kinderen van 12 jaar en jonger zonder toestemming en in het bijzijn van ouders, verzorgers. Zij geven u het advies om alert te zijn op stemmingswisselingen bij uw kind. Wanneer u denkt dat dit mede z’n oorsprong zou kunnen hebben in hetgeen hij/zij gezien of gehoord heeft dan kunt u zelfstandig contact opnemen met de Stichting Slachtofferhulp of uw huisarts. Stichting Slachtofferhulp kunt u bereiken via telefoonnummer: 0900-0101 of via de website; https://www.slachtofferhulp.nl Zij kunnen u en/of uw kind dan helpen bij vinden van de juiste begeleiding. Ook op school en in de groepen zullen de leerkrachten alert zijn op mogelijke gedragsverandering bij uw kind, dat wellicht toegeschreven kan worden aan bovenstaande gebeurtenis. Vanuit onze kennis zullen wij uw kind dan zo goed mogelijk opvangen, maar ook contact met u opnemen om te bespreken of contact met Stichting Slachtofferhulp of met uw huisarts gewenst is. We wensen alle betrokkenen veel sterkte en wijsheid toe. Met vriendelijke groet, Robert Poggenklaas (directeur)