Het doel van de OR is om de school te ondersteunen en te sturen in zijn onderwijstaak, zodat de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een prettige en veilige omgeving, die zoveel mogelijk aansluit bij de thuissituatie van de leerlingen. Om thuis en school op elkaar af te stemmen is contact met de ouders en betrokkenheid van de ouders bij school noodzakelijk.
Een nevendoel van de OR is daarom: het stimuleren en vergroten van de betrokkenheid van de ouders bij school en het activeren hiervan.
Om dit te bewerkstelligen zal de school zorg moeten dragen voor een goede voorlichting aan de ouders over de school en de mogelijkheden voor ouders
om via verschillende activiteiten invloed uit te oefenen.
Het is een goede zaak om als OR contacten met de ouders te onderhouden en daarin onder andere te informeren naar de wensen en ideeën van de ouders met betrekking tot en de ouderactiviteiten.
Om zoveel mogelijk ouders te bereiken zal het aanbod van activiteiten op de verschillende ouders moeten zijn afgestemd: ‘de school moet naar de ouders toe’.
Zo worden ouders uitgenodigd en geactiveerd om ondersteunende activiteiten te verrichten binnen hun eigen mogelijkheden en interesses.
De OR kan deze activiteiten organiseren in samenwerking met team en directie van de school. De ouderraad is ook de schakel tussen de ouders en de MR.
Zij heeft de taak de MR te voeden met wat leeft onder de ouders.
Bij voor ouders belangrijke beleidsbeslissingen kan de OR door de MR als adviseur worden ingeschakeld.
De taken van de OR kunnen als volgt worden samengevat.
 Takenpakket van de OR
 1.     maakt een begroting op basis van de vrijwillige bijdrage van de ouders en
      beheert de inkomsten   
 2.     organiseert een algemene ouderavond in overleg met de directie aan het
      begin van het schooljaar; gezamenlijk deel
 3.     bespreekt actuele gebeurtenissen  van de school met de directie
 4.      bespreekt de speerpunten uit het uitvoeringsplan/ jaarplan met de directie
 5.     bevordert van ouderparticipatie
 6.     houdt contact met de oudergeleding MR
 7.     participeert in werkgroepen als Sinterklaas , Kerstviering etc.