Notulen MR-vergadering
Datum                  13-6-2017
Tijd                        19:00 – 20:30
Locatie                 Personeelskamer De Schakel

01Opening en vaststellen van de agenda
 
02Notulen  vergadering  11-04-2017
Geen bijzonderheden.

03Jaarrooster
Een rooster loopt van 1 oktober tot 1 oktober, zodat er geen problemen zijn met de vakanties. 940 uur les voor de leerlingen is verplicht, Sirius doet hier 10 uur bovenop om ervoor te zorgen dat er bij calamiteiten eventueel uitval kan zijn. Zowel leerling als leerkrachtrooster worden besproken. Er wordt toegelicht dat elke leerkracht eigenlijk elke dag een half uur teveel draait, daarom worden 7 en 8 mei vrij gegeven. Er staat nog een foutje in, 30 november is nog niet duidelijk, René zoekt het uit.
 
04Verzuimbeleid
Er zijn wettelijke veranderingen m.b.t. het verzuimbeleid van kinderen. Alles moet nu digitaal geregistreerd worden. Er ligt nu meer verantwoordelijkheid bij de school. Er is een aantal kinderen dat structureel te laat komt, school moet dit bijhouden. René geeft uitleg over het nieuwe beleid met het te laat komen. De posters en de briefjes worden besproken en door de MR goedgekeurd. Het nieuwe beleid wordt in de nieuwsbrief aan de ouders vermeld. Het plan is in de eerste twee weken hier mee te oefenen (dat betekent dat er dan wel geregistreerd wordt, maar dat er nog niet gebeld wordt naar ouders om ze aan te spreken op het verzuim) en daarna er pas consequenties aan te verbinden (bellen naar ouders en op school uitnodigen). Hoe gaat het nu verder met de gymtijd? Wordt het systeem hier ook ingezet. René vraagt aan Wouter om de gymlessen in de ochtend een kwartiertje later te beginnen zodat de leerlingen genoeg tijd krijgen om zich om te kleden.
 
05Taakbeleid
Er wordt uitleg gegeven over het overzicht van het taakbeleid. Om de ouders te betrekken wordt er in de ouderraad een overzicht gemaakt van de werkgroepen. Het streven is om eind dit jaar alles al klaar te hebben, zodat er volgend jaar gelijk begonnen kan worden in de werkgroepen.
 
06Formatieplan
7700,00 voor ouderbetrokkenheid in het kader van VVE en implementatie in de groepen 3 t/m 8, waar wordt dit aan besteed? en 7980,00 voor burgerschap? wat zijn adjuncttaken? staat onder voorstel. Navragen bij Sylvia.
 
07Bezetting MR volgend jaar
Volgend jaar moeten er 3 nieuwe MR leden aangenomen worden vanuit het team. Voor Marit, Lisette en Kirsten moeten er nieuwe leerkrachten in de MR plaatsnemen. Iris inventariseert welke leerkrachten in de MR willen. Als het er meer dan 3 zijn dan wordt er een verkiezing gehouden.

08Verslag scholenbezoek
verschoven naar volgende MR
 
09School App Is verzuim ook terug te vinden voor ouders in de App?
proefouders: Grace, Audrey, Bernadette, Myrna (wil ook wel, maar alleen als het nodig is).
 
10Ouderavond (terugkoppeling)
Doorschuiven naar volgende vergadering (11 juli)
 
11Staken 27 juni
Kirsten vraagt of er ouders zijn die mee willen naar Den Haag. De oudergeleding heeft geen tijd, we gaan rondvragen of er nog andere ouders zijn die eventueel mee willen.
 
12Rondvraag
geen bijzonderheden.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notulen MR-vergadering                                                                                                                         07-03-2017
 1. Het plan van aanpak als aanvulling op het jaarplan. (Toelichting door Sylvia)
  • Ouder geeft aan het een vooruitstrevend plan te vinden en hoopt dat dit in het nieuwe schooljaar wordt voortgezet.  Sylvia licht toe dat Sirius voortgangsgesprekken heeft met Rob en dat hij langzaam bezig is met re-integreren. Van hem wordt verwacht dat hij bij terugkeer verder gaat op de ingeslagen weg. Rob neemt wel plaats in de benoemingsadvies commissie  om de nieuwe adjunct-directeur te benoemen.
  • Op de volgende MR-vergadering ligt er een plan met het takenbeleid en dit wordt dan besproken. De personeelsgeleding heeft instemmingsrecht, de ouders adviesrecht.
  • Ouder vraagt of de inzet van de extra ib-er alleen in groep 8 plaatsvindt, Sylvia geeft aan dat de impuls eerst in groep 8 wordt toegepast en dat daarna de andere groepen aan de beurt zijn. In de eerste instantie is de begeleiding gericht op het verhogen van de rekenresultaten.
  • Er zijn geluiden van ouders die hun kind van school willen halen omdat ze geen verbetering zien in het beleid. Ouder stelt voor om tijdens de bijeenkomst van de kinder-ehbo de ouders die dan aanwezig zijn informatie te geven over de huidige gang van zaken, Sylvia gaat dit doen. Er komt ook nog een informatieavond voor de overige ouders. De directie  neemt dit, samen met de MR op zich. Woensdag 5 april ’s avonds een informatieavond. Resultaten van deze avond worden besproken in de volgende vergadering van 11 april.
  • Ouder geeft aan dat veel ouders de ouderraad uitgaan. Volgend schooljaar moeten alle klassenouders meteen geactiveerd worden om zich aan te sluiten bij de ouderraad. Sylvia adviseert de oudergeleding de geluiden die zij van andere ouders horen te noteren zodat bekend is welke punten spelen. Dan kunnen we daar op de ouderavond antwoord op geven. En, vragen aan de ouders om hun zorgen bij de directie neer te leggen in plaats van op het schoolplein te bespreken.
    
 2. Ondersteuningsprofiel en het inzetten van leerkrachten op leerlingen die extra zorg nodig hebben. (toelichting door Romy)
  • Leerkracht vraagt hoe wordt bepaald hoe veel ib-ers er op een school werken. Romy legt uit dat voor dit leerlingaantal en hoeveelheid groepen twee geoorloofd is. Er komt nu een derde ib-er omdat Romy tijdens haar verlof niet is vervangen.
  • Romy legt uit wat de arrangementen die kinderen nodig hebben inhouden en hoe die worden aangevraagd. Vroeger waren dit rugzakjes, dat is nu niet meer. Nu moet je van tevoren aanvragen hoeveel geld je nodig hebt voor de zorg van een kind.
  • Het groepsarrangement is aangevraagd. Dit houdt in dat een extra leerkracht met kleine groepjes kinderen aan de slag gaat die moeite hebben met bepaalde lesstof.
    
 3. Notulen GMR
  • Leerkracht noemt het innovatiefonds waar geen enkele school gebruik van heeft gemaakt. Aan directie moet worden gevraagd wat dit inhoudt en waarom dit niet is gebruikt.
  • Leerkracht legt uit hoe het met het leerlinggewicht zit. Voor leerlingen met ouders die laaggeschoold zijn krijgt de school/stichting extra geld. Dit zijn  er steeds minder, dus komt er ook minder geld binnen.
  • Day-a-week school. Drie kinderen van onze school gaan daar één dag per week heen. Dit is voor kinderen die voorlopen op de stof. De vraag is of wij het binnen school meer zichtbaar kunnen maken, omdat er nu niks van terug te zien is op school. Ouder  stelt voor om ouders om toestemming te vragen of er een foto van de kinderen in de nieuwsbrief mag komen en of ze misschien een stukje kunnen schrijven over wat ze daar leren. Dit ook in de school publiceren.
  • Volgend schooljaar willen we kijken of we één keer per week het laatste anderhalf uur van de dag een plusklas kunnen organiseren. Dit moet nog wel worden bekeken in de formatie. Het zou wel een mooie boost zijn voor de school. De MR is akkoord.
    
 4. Ouderraad
  • Notulen laatste ouderraadvergadering worden toegelicht door ouder.
   Voor volgend schooljaar wordt er gekeken of de stadspassen gescand kunnen worden, zodat de ouderbijdrage direct op de rekening van de school wordt gestort. Dit kunnen we als school erg goed gebruiken.
    
 5. Rondvraag
  • Oudercommunicatie is een aandachtspunt en is al vaker teruggekomen op de agenda. Zal aankomende vergadering wederom terugkomen met als doel stappen te maken.
    
 6. Dit zal er onder andere besproken worden op de volgende vergadering
  • Formatie
  • Verantwoording gemaakte kosten
  • Urenplanning
  • Taakbeleid
  • Oudercommunicatie