Onze school                                                                                                                                                                                                                                                

De Schakel is een openbare school. De Schakel is op 1 augustus 1983 geopend. In 1989 en in 1993 werden er leslokalen en een speellokaal aangebouwd. De school telt ongeveer 250 leerlingen en 20 peuters. Openbaar onderwijs is voor kinderen van 4 t/m 13 jaar kosteloos. 
In het schoolgebouw is Voorschool Companansi gehuisvest. Hier zijn kinderen van 2,5 tot 4 jaar welkom, gedurende vier dagdelen per week. Ook dit onderwijs is gratis.
In 2011 heeft er een ingrijpende verbouwing plaatsgevonden. De aula is vergroot en uitgebreid met een vast podium en voorzien van een licht- en geluidsinstallatie, de personeelskamer is uitgebreid en alle lokalen zijn voorzien van een CO2 luchtbehandelingsinstallatie.
De Schakel heeft een meerjaren beleidsplan, waarin de voorgenomen ontwikkelpunten en doelstellingen voor de periode 2015-2019 staan. Jaarlijks wordt er een uitvoeringsplan voor het komend schooljaar en een jaarverslag van het afgelopen schooljaar gemaakt. Daarnaast heeft de school beleid geformuleerd t.a.v. de zorg, ICT, het taalonderwijs, het personeel, de ouders, pedagogisch klimaat en veiligheid. Kunst en cultuureducatie wordt ingezet om het onderwijsprogramma (extra) te versterken. Al deze aspecten van de school blijven in ontwikkeling en zijn onderdeel van onze kwaliteitszorg. Alle plannen zijn op school ter inzage en worden besproken in de medezeggenschapsraad. Een beknopte samenvatting van het schoolbeleid is opgenomen in deze uitgave.

 

 Sinds 1 januari 2020 valt de school, samen met 19 andere basisscholen in Amsterdam Zuidoost, onder de Stichting Zonova (zie de website: www.zonova.nl).