Schoolgids                                                                                                                                                                              


De Schakel is een openbare school. Openbaar onderwijs is voor leerlingen van 4 t/m 13 jaar kosteloos. Sinds 1 januari 2008 valt de school, samen met 13 andere openbare basisscholen in Amsterdam ZO, onder de Stichting Sirius. In het schoolgebouw is Voorschool Companansi gehuisvest. Hier zijn leerlingen van 2,5 tot 4 jaar welkom, gedurende vier dagdelen per week. Ook dit onderwijs is gratis.
De Schakel is op 1 augustus 1983 geopend. In 1989 en in 1993 werden er leslokalen en een speellokaal aangebouwd. De school heeft op dit moment 22 leslokalen en telt ongeveer 340 leerlingen en 60 peuters.
In 2011 heeft er een ingrijpende verbouwing plaatsgevonden. De aula is vergroot en uitgebreid met een vast podium en voorzien van een licht- en geluidsinstallatie, de personeelskamer is uitgebreid en alle lokalen zijn voorzien van een CO2-luchtbehandelingsinstallatie.
De Schakel heeft een meerjaren beleidsplan, waarin de voorgenomen ontwikkelpunten en doelstellingen voor de periode 2015-2019 staan. Jaarlijks wordt er een uitvoeringsplan voor het komend schooljaar en een jaarverslag van het afgelopen schooljaar gemaakt. Daarnaast heeft de school beleid geformuleerd t.a.v. de zorg, ICT, het taalonderwijs, het personeel, de ouders, pedagogisch klimaat en veiligheid. Techniek, kunst en cultuureducatie wordt ingezet om het onderwijsprogramma (extra) te versterken. Al deze aspecten van de school blijven in ontwikkeling en zijn onderdeel van onze kwaliteitszorg. Alle plannen zijn op school ter inzage en worden besproken in de medezeggenschapsraad. Een beknopte samenvatting van het schoolbeleid is opgenomen in deze uitgave.
 
Onze missie richt zich op vijf keer een zorgzame R: met als doel onze leerlingen optimale kansen te kunnen bieden.
Respect                     voor iedereen: met als inzet actief burgerschap
Relaties                     met elkaar: leerlingen, ouders, personeel en de maatschappij
Regels                        voor rust, regelmaat en veiligheid
Resultaten               op het gebied van kennis en vaardigheden
Reflectie                   op eigen handelen: om te komen tot een voortdurend proces van verbetering
 
Deze gids is bestemd voor ouder(s) en verzorger(s). Wensen, suggesties ter verbetering en reacties betreffende de schoolgids zijn altijd welkom.
 
Namens het team van de Schakel,
Rob Schuijt
 
ZORGPLAN/ ZORGPROFIEL
Wij vinden de zorg voor de leerlingen zo belangrijk dat er voor gekozen is om mensen hiervoor vrij te stellen. De intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor het hele systeem van de zorg. Zij onder-steunen de leerkrachten bij alle stappen, zodat er een continuüm aan zorg kan worden gegarandeerd. Tweemaal per jaar worden de leerlingen doorgesproken met de leerkracht, de intern begeleider en de directie.
Alle leerlingen worden gevolgd in hun ontwikkeling, zowel bij de kennisgebieden, als bij hun sociaal/ emotionele ontwikkeling. Hierbij worden toetsen van de methodes en ook de toetsen van CITO gebruikt. Als leerlingen een speciaal leerstofaanbod nodig hebben, wordt er een handelingsplan gemaakt. Wanneer we geen verbetering kunnen bewerkstelligen, wordt een kind besproken in het zorgbreedteoverleg met de schoolarts, de leerplichtambtenaar en het ABC (de schoolbegeleidingsdienst). De ouders worden bij alle stappen geïnformeerd. Soms vindt er verder onderzoek plaats en wordt er speciale zorg geboden. Deze kan bestaan uit individuele hulp of een training. Alles op het gebied van zorg staat beschreven in ons zorgplan. Vanaf 1 januari 2015 geldt de wet op het Passend Onderwijs.
 
ONZE SCHOOL EN PASSEND ONDERWIJS
Gelukkig gaat het met de meeste leerlingen goed op school. Maar wat als een kind – om welke reden dan ook – meer ondersteuning nodig heeft? Dan gaat de leerkracht uiteraard in overleg met ouders, of andersom. Samen met de intern begeleider wordt gezocht naar de meest passende onderwijsondersteuning, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen.
 
ONZE SCHOOL EN/IN HET SAMENWERKINGSVERBAND
Ons schoolbestuur werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam-Diemen. In totaal zorgen 46 schoolbesturen er samen voor dat ieder kind in de gemeenten Amsterdam en Diemen kan rekenen op passend onderwijs. De schoolbesturen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ieder kind in de regio succesvol kan zijn op school.
 
PASSEND ONDERWIJS: HOE EN WAT
Passend onderwijs is niets anders dan onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling en de onderwijsbehoeften van leerlingen. Ook als een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind meerbegaafd is en wellicht een uitdaging mist, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsproblemen.
Vaak kan de leerkracht extra ondersteuning prima zelf bieden, met advies van de intern begeleider die onderwijsondersteuning coördineert op die school.
Is er meer nodig voor de leerling, dan kunt u met onze intern begeleider bespreken op welke wijze de route naar extra ondersteuning/ een arrangement binnen het schoolbestuur of onze school is georganiseerd.
Is een kind bij ons – of eventueel op een andere basisschool – echt niet op zijn plek, dan is er speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs dat passend onderwijs kan bieden. Hiervoor is een zogenoemde Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig, dat via ons Samenwerkingsverband wordt afgegeven.
Onze school kan een aanmelding voor een Toelaatbaarheidsverklaring bij het Samenwerkingsverband doen. De onderwijsadviseur bekijkt samen met de ouders en de IB-er of een andere medewerker van onze school welke school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs het best passend is bij uw kind.
 
De wijze waarop passend onderwijs in Amsterdam en Diemen is georganiseerd, het kader voor de basisondersteuning, de route naar extra ondersteuning en de route naar de Toelaatbaarheidsverklaring, staan in het Ondersteuningsplan SWV (2016-2020) van ons samenwerkingsverband.
 
ONDERSTEUNINGSTEAM OP SCHOOL
Onze school heeft twee intern begeleiders die samen het ondersteuningsteam vormen.
Heeft een kind extra ondersteuning nodig, dan maakt dit ondersteuningsteam een ‘arrangement’ op maat. Arrangement wil zeggen: een passend onderwijsaanbod met de juiste begeleiding.
Vanaf het moment dat een kind extra ondersteuning nodig lijkt te hebben, vullen wij samen met ouders het zogenoemde Groeidocument in. Hierin staat wat de ondersteuningsbehoeften van een kind zijn en welk aanbod daarbij het beste past.
 
SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL BIEDT DUIDELIJKHEID
Ouders kunnen zich voordat zij hun kind aanmelden bij een school vooraf oriënteren. Wat de Schakel te bieden heeft op het gebied van (extra) onderwijsondersteuning staat beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP).
Net als andere scholen in ons samenwerkingsverband werkt ook onze school ‘handelingsgericht’. Wij kijken naar wat een kind wél kan en wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Dit wordt samen met ouders onderzocht. Ook kijken we naar de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht: hoe kan hij/zij passend onderwijs vormgeven?
 
OUDERS EN MEDEWERKERS DENKEN MEE
Ouder(s) en onze medewerker(s) hebben medezeggenschap in het Samenwerkingsverband. Zij zijn vertegenwoordigd in de Ondersteuningsplanraad (OPR) van ons Samenwerkingsverband. De OPR moet instemmen met het Ondersteuningsplan en is gesprekspartner van het bestuur van het samenwerkingsverband. Voor meer informatie over de OPR.
 
OR
Basisschool de Schakel heeft als zovele scholen een actieve ouderraad (OR). De OR organiseert elke 1e woensdag van de maand een vergadering (of andere afspraak). De bijeenkomsten zijn openbaar toegankelijk.
De ouderraad bestaat uit een groep ouders die allerlei activiteiten organiseert voor de leerlingen en hun ouders. De ouderraad helpt bijvoorbeeld bij het (mede) organiseren van vieringen en evenementen en het informeren over en betrekken van ouders bij (buiten)schoolse activiteiten. 
Maar dat is niet het enige wat de ouderraad doet. Zij bemiddelt indien nodig tussen ouders en de school en kan de medezeggenschapsraad (MR) en de directie van de school adviseren
 
WETGEVING EN ZORGPLICHT
De Wet passend onderwijs is sinds 1 augustus 2014 van kracht. Daarmee hebben schoolbesturen zorgplicht gekregen. Scholen zijn verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek voor ieder kind dat wordt aangemeld. Dat kan op de eigen school zijn, of op een andere school. Om dit goed te regelen werken regulier en speciaal (basis)onderwijs samen in ons Samenwerkingsverband. Samen zorgen de schoolbesturen ervoor dat er voor ieder kind een passende onderwijsplek is. Alleen voor zéér specialistische onderwijsondersteuning kan het zijn dat een kind niet in onze regio terecht kan. Meer informatie over de wetgeving rondom Passend Onderwijs. Passend Onderwijs en SWV Amsterdam - Diemen.
 

ICT
Informatie en Communicatie Technologie (ICT) omvat vooral het onderwijs met de computer. Omdat we dit aspect ook belangrijk vinden, is er voor gekozen een ICT- coördinator vrij te maken. De Schakel heeft een computernetwerk, met in alle klassen 2 á 3 computers en in alle groepen een digitaal schoolbord. Er is voldoende educatieve software en een goede internetverbinding. De computers in de groepen worden gebruikt om te oefenen met de gewone lesstof. Er zijn programma’s voor rekenen, taal en lezen. Voor de kleuters zijn er programma’s die ondersteunen bij het ontwikkelen van taal, voorbereidend lezen en voorbereidend rekenen. Toetsen worden steeds meer digitaal afgenomen. De Schakel beschikt over een groot aantal IPads waarmee leerlingen vooral individueel kunnen oefenen. De groepen 1/2 werken hier mee tijdens de inloop en de groepen 3 t/m 8 gebruiken ze om rekenen en taal extra te oefenen. Dit dient in de loop der jaren verder ontwikkeld te worden.

 TAALBELEID
Het taalbeleid heeft onze speciale aandacht, omdat veel van onze leerlingen een extra taalaanbod nodig hebben. Mede om deze reden is er een Voorschool verbonden aan de Schakel. Als speerpunten hebben we nog steeds het woordenschatonderwijs en het (technisch en begrijpend) lezen. Op basis van observaties en toetsgegevens willen we onze leerlingen met behulp van deze methoden en volgens de modernste inzichten onderwijs op maat geven. Hiervan is het tutorlezen een voorbeeld (gevorderde lezers helpen mindere lezers om te oefenen met een leestekst). Verder wordt er in de groepen veel aan leesmotivatie gedaan en zijn er boekpromotieactiviteiten, zoals de Kinderboekenweek en de voorleeswedstrijd. Alle groepen bezoeken jaarlijks de openbare bibliotheek. Leerlingen kunnen daar gratis lid van worden. Dit schooljaar heeft de school een project over boek en film besteld.
De Schakel heeft een zg. Schakelklas, groep 6. In een Schakelklas krijgen leerlingen een jaar lang extra en intensief taalonderwijs naast het normale programma. De leerlingen krijgen extra aandacht op het gebied van woordenschatontwikkeling en begrijpend- en technisch lezen.
 
REKENEN
Het verbeteren van het rekenonderwijs heeft de afgelopen jaren in Amsterdam-ZO een grote plaats ingenomen met het project “Omdat Elk Kind Telt”. Directie, leerkrachten, IB-ers en rekenspecialisten zijn geschoold om hier gezamenlijk vorm aan te geven. Als school hebben we de afspraak dat voorafgaand aan elke rekenles 10 minuten wordt geautomatiseerd. Tevens wordt extra aandacht besteed aan meten, tijd en geld. We werken met de methode Wereld in Getallen. In de groepen wordt gewerkt op drie leerniveaus.
 
GODSDIENSTIG EN HUMANISTISCH VORMINGSONDERWIJS
De wet op het Primair Onderwijs geeft aan dat Godsdienstig en Humanistisch vormingsonderwijs
(GVO) als een vrijwillig keuzevak op openbare basisscholen verzorgd kan worden indien voldoende ouders, voor een bepaalde richting, aangeven dat ze dit willen. Indien voldoende ouders dit kenbaar maken dan zal de school onderzoeken of er een speciaal opgeleide externe docent beschikbaar is om GVO in deze richting op school te komen geven. GVO-lessen worden eenmaal per week binnen schooltijd gegeven aan groepen van ongeveer 10 leerlingen en duren 3 kwartier. Deze leerlingen missen dan de reguliere lessen.
In het reguliere lesprogramma besteedt de Schakel aandacht aan de belangrijkste godsdiensten en levensovertuigingen die er op de wereld zijn. Een openbare school neemt niet één religie of levensovertuiging als uitgangspunt. Onze school legt de nadruk op diversiteit en op respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen die er zijn.
 
VERTELTASPROJECT
In de onderbouw doet de school mee aan het Verteltasproject. Door actieve ouders worden er op vrijdagochtend tassen ontworpen en gemaakt waarin een leesboek met allerlei attributen centraal staat. Deze tassen worden door de onderbouw (groepen 1/2) besproken en tentoongesteld. Daarna mogen deze verteltassen bij toerbeurt door de leerlingen en ouders mee naar huis genomen worden om daar nogmaals gelezen te worden. De bevindingen worden daarna in de klas verteld. Nieuw dit jaar is dat de school werkt aan zogenaamde Verkentassen. In deze tassen zit materiaal waar de leerlingen allerlei proefjes kunnen doen.
 
TAAKSPEL
De school is gecertificeerd in het geven van Taakspel. Dit is een manier om het zelfstandig werken te vergroten en te verbeteren. Dit wordt onder andere gedaan door groepjes leerlingen samen te laten werken en het goede en gewenste gedrag te belonen. De methode Taakspel loopt van groep 1 t/m 8. Hoe ouder de leerling wordt en hoe verder het leerjaar vordert, hoe meer er van de zelfstandigheid gevraagd mag worden van de leerling. De leerkrachten hebben gedurende een jaar scholing gekregen van medewerkers van het ABC. De methode wordt geborgd door de intern begeleiders.
 
ACTIEF BURGERSCHAP
Op school werken we met de methode Vreedzame School. Daarnaast kijken de midden- en bovenbouwleerlingen elke dag het jeugdjournaal om op de hoogte te blijven van de actuele gebeurtenissen. In de pauzes wordt gewerkt met mediatoren uit de groepen 7 en 8 die conflicten tussen de leerlingen helpen oplossen. Er is ook een permanente leerlingenraad samengesteld uit de groepen 6 t/m 8. Leerlingen uit de groepen 8 leveren de voorzitter en secretaris. Daarnaast doen leerlingen uit groep 7 jaarlijks mee aan de Amsterdamse Debatbattle.
 
OUDERS
Natuurlijk is het van belang dat er een goede samenwerking is tussen ouders en de school. De Schakel streeft er dan ook naar om ouders zoveel mogelijk als gelijkwaardige partner bij de ontwikkeling van hun kind te betrekken. Dat gebeurt op vier manieren: schriftelijk, mondeling, met zaken waarbij we om actieve deelname van ouders vragen en een aanbod tot steun aan de ouders. We beschikken over een ouderlokaal / opleidingslokaal.
De schriftelijke informatie bestaat uit:
 • Deze schoolgids – kalender.
 • De wekelijkse nieuwsbrief en soms een extra brief. De nieuwsbrief wordt digitaal aangeleverd.
 • Het rapport, voor leerlingen van de groepen 3 t/m 8, dat in januari en het eind van het schooljaar wordt besproken en waarvoor de ouder(s)/ verzorger(s) op school uitgenodigd worden samen met hun kind.
 • Vanaf schooljaar 2017/2018 werkt de school met een app om met zowel individuele- als groepen ouders te kunnen communiceren.
 • Vanaf schooljaar 2017/2018 stelt de school de opbrengsten van de CITO-toetsen uit het leerlingvolgsysteem beschikbaar aan de ouder(s)/ verzorger(s) van een leerling.
 
De mondelinge informatie bestaat uit:
 • Een kennismakingsgesprek
De ouder/ verzorger wordt hiervoor uitgenodigd door de (nieuwe) leerkracht van de leerling. De school hecht hier veel waarde aan, omdat het een basis moet vormen voor een goede verstandhouding en samenwerking.
 • De informatieavond
De Schakel organiseert elk schooljaar een algemene informatieavond waar de ouder(s)/ verzorger(s) wordt geïnformeerd over de nieuwe schoolontwikkelingen.
 • Een individueel gesprek met de leerkracht.
Het is altijd mogelijk een aparte afspraak te maken met de leerkracht. De ouder/ verzorger en de leerkracht maken bij voorkeur een afspraak nà schooltijd.
 • Een serie themabijeenkomsten
De school organiseert themabijeenkomsten voor ouders van kleuters bij elk nieuw Piramide-thema georganiseerd en voor de andere ouders over diverse onderwerpen. Deze bijeenkomsten worden wisselend onder schooltijd of ’s avonds aangeboden en steeds vooraf gemeld in de wekelijkse nieuwsbrief.
 
Actieve deelname van ouders bestaat uit:
 • De medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) komt ongeveer één keer per twee maanden bij elkaar en praat over alle zaken die de school aangaan. De MR heeft tot taak de school van advies te voorzien, vooral m.b.t. zaken die te maken hebben met het schoolplan, huisvesting, formatie en te maken schooluren.
Bij sommige zaken heeft de MR instemmingsrecht. De MR bestaat uit 4 ouders van leerlingen die op de Schakel zitten èn 4 leden uit het schoolteam. De leden van de MR worden in principe voor twee schooljaren gekozen. De vergaderingen zijn openbaar en worden vermeld in de nieuwsbrief.
 • Het schoolonderzoek
Elke twee jaar wordt een onderzoek gehouden naar wat de ouders van de Schakel vinden (schooltevredenheidsonderzoek).
 • De ouderraad
In het cursusjaar 2014-2015 is er een ouderraad geformeerd. De ouderraad is een adviesorgaan en komt volgens een vast schema bij elkaar. De vergaderingen zijn openbaar en worden vermeld in de wekelijkse Nieuwsbrief. Bovendien gaat elke groep met een klassenouder werken.
 
OUDER- EN KINDTEAMS AMSTERDAM (OKA)
Heeft u als ouder een vraag over opgroeien en opvoeden, of maakt u zich zorgen over uw kind? U kunt voor tips, overleg en advies terecht bij ouder- en kindadviseur.  Hij/zij werkt vanuit het Ouder- en Kindteam Bijlmer Centrum en houdt spreekuur op onze school. In het Ouder- en Kindteam werken ouder- en kindadviseurs, jeugdpsychologen en jeugdartsen. Ook wordt de jeugdgezondheidszorg voortaan vanuit de Ouder- en Kindteams geboden.
 
OUDER- EN KINDAVISEUR OP DE SCHAKEL
Iedere Amsterdamse basisschool heeft een vaste ouder- en kindadviseur, jeugdarts en jeugdpsycholoog. Aanspreekpunt is de ouder- en kindadviseur. Voor de Schakel is dat Talla Rouzrokh. Voor meer info laatste pagina van deze gids)
U kunt bij haar terecht met uw vragen of zorgen over bijvoorbeeld pesten, opkomen voor jezelf of ruzie thuis. Maar zij kan u ook tips geven om uw kind beter te laten eten of slapen of om een leuke activiteit na school te vinden. De ouder- en kindadviseur is er ook om uw kind te helpen met tips, gesprekken of een training. Indien nodig kan zij de jeugdarts of jeugdpsycholoog uit het Ouder- en Kindteam betrekken.
 
GOED BEREIKBAAR: IN DE WIJK EN OP SCHOOL
Om goed bereikbaar te zijn voor ouders en kinderen, houdt de ouder- en kindadviseur spreekuur in de wijk en op school. Zij is onafhankelijk van school en gaat vertrouwelijk om met uw informatie. Als ouders het goed vinden, werkt zij wel samen met school.
 
GEZONDHEIDSONDERZOEK
Vanuit de jeugdgezondheidszorg wordt de gezondheid van vijf- en tienjarigen onderzocht, op school. Ouders krijgen hier bericht over. Negenjarigen krijgen een oproep voor een inenting (BMR, DTP) en meisjes worden opgeroepen voor de HPV-vaccinatie in het jaar dat zij 13 worden.
 
Vanuit Swazoom is er een oudercontactpersoon aangesteld: Mw. Helena Larbi. Zij is op school op woensdag en vrijdagochtend. Zij is aangesteld in het kader van de Voorschool en is tolk voor de Ghanese ouders.
 
PERSONEEL
Er zijn 38 mensen in dienst van de school (onderdeel van stichting Sirius). Naast een directeur, een adjunct-directeur en leerkrachten werken er onderwijsassistenten, een conciërge, een ict-er en administratief medewerkers. Diverse leerkrachten hebben een extra taak (interne begeleiding, bouwcoördinatie, reken-, taal-, cultuur, arbo-coördinatie, techniek of vervangen bij bapo-dagen).
De school is verdeeld in 3 bouwen, die (intern) gecoördineerd worden door een aanjager/ bouwcoördinator. De directie en de aanjagers vormen samen het managementteam.
Zo hebben we de onderbouw (peuters + groepen 1/2), de middenbouw (groepen 3/4/5) en de bovenbouw (groepen 6/7/8). De ib-ers en de directie vormen samen het directie-IB-overleg. Het managementteam vergadert regelmatig om nieuw beleid te ontwikkelen en uit te voeren. Het personeelsbeleid wordt gevormd door de onderwijs-CAO en het personeelsbeleid van Sirius.
 
Ten behoeve van de peuters in de Voorschool Companansi zijn er vier peuterleidsters aangesteld vanuit de welzijnsorganisatie Swazoom.
De Schakel ontwikkelt zich tot opleidingsschool. Er wordt intensief met meerdere stagiaires en de Hogeschool van Amsterdam, de IPABO en de Universiteit van Amsterdam samengewerkt.
Er wordt samengewerkt met verschillende instanties (zie laatste pagina), waardoor er zich regelmatig andere mensen in de school bevinden.
 
VEILIGHEID EN PEDAGOGISCH KLIMAAT
In een aanzet tot een veiligheidsplan zijn afspraken en regels vastgelegd met betrekking tot de sociale en fysieke veiligheid. De fysieke veiligheid betreft aanpassingen van het gebouw, de verkeersveiligheid, hygiëne, onderhoudscontracten voor speeltoestellen en gymzaal, brand- en inbraakveiligheid, hoe om te gaan met EHBO en het oefenen met een ontruimingsplan. Elk jaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden. De sociale veiligheid heeft alles te maken met het pedagogisch klimaat. Het gevoel van je veilig en welkom voelen en weten waar je aan toe bent binnen de school. Zie de 5 R-en,
.
Op de Schakel …
 • Gaan we respectvol met elkaar om.
 • Worden verschillen geaccepteerd en gerespecteerd.
 • Zijn we op tijd aanwezig.
 • Dragen we zorg voor onze spullen en omgeving.
 • Komen we niet zonder toestemming aan spullen van een ander.
 • Vermijden we ongewenst contact. We leren o.a. het “stop of nee”- teken/woord te (laten) gebruiken.
 • Spreken we Nederlands, tenzij ouders dat niet kunnen.
 • Staan de mobiele telefoons uit tijdens les- en werktijd. (geldt ook voor ouders)
 • Wordt een gezonde leefstijl gestimuleerd. Er wordt niet gerookt in het gebouw en op het schoolplein.
Kinderen moeten zich “van binnen” rustig voelen om goed te kunnen werken.
 • Ook hier zijn basisregels voor afgesproken met elkaar. Voor de kinderen geldt:
 • Wij zijn op school om te leren.
 • Wij houden ons aan de regels van de school, ook tijdens de pauzes en bij uitstapjes.
 • Onze school is voor ieder een veilige school.
 • Problemen lossen wij op met praten.
 • Wij houden rekening met elkaar, laten elkaar met rust en gaan vriendelijk met elkaar om.
 • Wij luisteren naar alle mensen die op school werken.
 • Op het schoolplein en op de stoep mag niet gefietst worden. De fietsen moeten in het fietsenrek geplaatst worden. Een extra slot om de fiets vast te maken is helaas wel nodig. Wij raden de ouders van kinderen die in de Venserpolder wonen aan om hun kinderen lopend naar school te laten gaan.
 • De leerlingen mogen in de klas geen petten dragen. Hoofddoeken zijn toegestaan, mits dit vanuit een bepaalde geloofsovertuiging gebeurt en vooraf met de directie besproken is.
 
GEZONDE SCHOOL

Verder zijn er afspraken afgeleid van onze basisregels en het bevorderen van een gezonde leefstijl:

 • In een korte ochtendpauze is er tijd voor een tussendoortje, dat we ook zo gezond mogelijk willen houden. De leerlingen moeten zelf iets meenemen dat samen opgegeten wordt. Wij prefereren voor alle kinderen fruit (of een stuk groente) en water. Geen koek, snoep of limonade. Vanaf 2017 drinken leerlingen alleen maar water en geen andere dranken.
 • We stimuleren dat kinderen (en personeel) niet te veel snoepen. Traktaties graag klein (liefst ook gezond) houden. Er mag niet uitgedeeld worden aan kinderen in een andere klas.
 • Ieder jaar schrijven we ons in voor de zogenaamde Schoolgruiten. Gedurende een half jaar krijgen alle kinderen van de school elke dag gratis fruit of een stukje groente. Dit wordt o.a. gesubsidieerd door de Europese Unie.
 • Op het gebied van milieu en natuur maakt de school gebruik van de |Natuur en Milieu Educatie van de gemeente Amsterdam. Zij komen elk jaar met een gevarieerd aanbod waar scholen gebruik van kunnen maken.
 • Amsterdam heeft een breed aanbod op het gebied van sport en bewegen. De school doet mee aan allerlei activiteiten waar groepen op in kunnen schrijven. Daarnaast is er een aanbod voor de groepen 5 voor het zwemonderwijs en is er vanuit de Brede school een programma voor sport en dans.
 • Het thema voeding wordt jaarlijks aangeboden in verschillende groepen in projectvorm.
 • Elk jaar komt de schooltandarts voor gebitscontrole bij de kinderen. Daarnaast geeft hij ook tips over tandverzorging.
 • Op sportgebied is er de mogelijkheid dat de leerlingen die in bezit zijn van een stadspas  gratis een sportpas aan kunnen vragen via de gemeente Amsterdam.
 • In elke klas zijn WTC-units geïnstalleerd die het CO2  gehalte zuiveren. Dit zorgt voor een prettige en gezonde luchtkwaliteit.
Het is van belang dat u, als ouder/verzorger, stagiaire of gast zich ook houdt aan de regels die op school gelden. Wij gaan ervan uit, dat ook bezoekers er alles aan doen om de rust en veiligheid op school te respecteren. Mocht dit echter onverhoopt niet het geval zijn en mochten zich ernstige verstoringen voordoen, dan is de directie namens het bevoegd gezag gemachtigd om bij wijze van ordemaatregel betrokkenen tijdelijk de toegang tot de school te ontzeggen.
 
KUNST- en CULTUUREDUCATIE
Op dit gebied bieden wij alle groepen activiteiten aan in samenwerking met diverse organisaties. Ons beleid is er op gericht cultuureducatie zoveel mogelijk in te zetten om het onderwijsprogramma (extra) te versterken. Door dit in samenhang met andere vakken in het schoolprogramma in te zetten zal het bijdragen aan betekenisvol onderwijs. Hier worden educatieve uitstapjes aan gekoppeld. Dit alles wordt gecoördineerd door onze cultuurcoördinatoren.
De Schakel gebruikt een leergang voor beeldende vorming, waaruit regelmatig prachtige kunstwerken worden gemaakt. Activiteiten op het gebied van de kunsteducatie worden ook aangeboden in het aanbod van de Brede School. De school beschikt over een docent Beeldende vorming.
De school houdt regelmatig op vrijdag een “creamiddag”. Alle kinderen van de school zijn dan actief op het gebied van BEVO of techniek.
De groepen 1 t/m 8 krijgen een half uur per week muziekonderwijs van een vakdocent van de muziekschool.
 
 BREDE SCHOOL
Ook dit schooljaar heeft de Schakel wederom Brede Schoolactiviteiten. Het belangrijkste doel is het verrijken van kansen voor kinderen door in een naschools aanbod activiteiten te bieden, die aansluiten op interesses en talenten van de leerlingen. Vanaf eind september bieden wij deze activiteiten aan in het schoolgebouw, de gymzaal en elders. De school hanteert sinds 2012-2013 het zogenaamde “plusmodel”, dat wil zeggen: Brede Schoolactiviteiten gedurende vijf dagen per week. De activiteiten zijn voor leerlingen vanaf groep 3 en staan in het teken van sport (voetbal, judo, atletiek), techniek en kunsteducatie (muziek, dans, knutselen). De leerlingen kunnen zich een aantal keer per jaar inschrijven voor een periode van 10 weken en ontvangen begin september het aanbod voor dit schooljaar met een inschrijfformulier. Alle activiteiten zijn gratis. Deelname is echter niet vrijblijvend. Wij gaan ervan uit dat ingedeelde kinderen elke week aanwezig zijn. U moet uw kind bij afwezigheid afmelden. De activiteiten vinden plaats op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 14.15-15.15 uur. Jongere broertjes/ zusjes kunnen niet op school wachten. De contactpersonen voor Brede Schoolactiviteiten zijn Melany Gooding (administratie) en Wouter Ooijevaar (vakdocent bewegingsonderwijs).
 
SCHOOLRESULTATEN
We hebben een schoolplan voor 2015-2019 opgesteld met beleid om te komen tot betere resultaten. Tevens werken we samen met de gemeente in het kader van de Kwaliteitsaanpak. De Gemeente (DMO) stelt gelden ter beschikking om de kwaliteit op de scholen te verbeteren.  De Schakel laat elk jaar via de nieuwsbrief aan de ouders weten hoe de leerlingen van groep 8 hebben gepresteerd bij de CITO-eindtoets. Het is belangrijk voor ons en voor de ouders om te weten met welke resultaten de schoolloopbanen van de kinderen worden afgesloten. We volgen met de toetsen van ons leerlingvolgsysteem (LOVS) de kinderen vanaf groep 1. Het schooladvies voor het voortgezet onderwijs is mede op dit LOVS gebaseerd. Hieronder ziet u het eindresultaat van het afgelopen schooljaar. LWOO-leerlingen zijn leerlingen die extra zorg behoeven in het voortgezet onderwijs en deze zorg vaak ook al hebben ontvangen in het basisonderwijs.
 
CITO 2017
Basisschool de Schakel  
Aantal leerlingen groep 8: 42
CITO-score alle leerlingen die meegedaan hebben: 518
CITO-score inspectie: 530,4
CITO-score na correctie: 523,9
Aantal leerlingen dat niet meegedaan heeft aan CITO: 0
Wat is de reden dat deze leerlingen CITO niet gedaan hebben? (reden per leerling of groep leerlingen)
   
Hoeveel leerlingen die wel meegedaan hebben kun je er “uithalen” voor de inspectie? (reden* per leerling of groep leerlingen)
17
Hoeveel leerlingen hadden aanvankelijk pro-advies maar hebben door inspanning van de school basis-advies (LWOO_BB)? 0
 
 
* Leerlingen die de inspectie buiten de beoordeling van de eindresultaten laat:
 1. Leerlingen die toelaatbaar zijn tot het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs (Code J);
 2. Leerlingen die een lgf-, so- of sbo-indicatie hebben en als gevolg van beperktere capaciteiten geheel of gedeeltelijk zijn losgekoppeld van het reguliere curriculum van de groep. Het gaat hier dus om uitzonderingsgevallen;
 3. Leerlingen die in groep 7 of 8 zijn ingestroomd;
 4. Leerlingen die kort in Nederland verblijven en om die reden het Nederlands minder goed beheersen. (Code I).
 
KLACHTEN
We proberen klachten te voorkomen en meestal houdt iedereen zich aan de spelregels. Toch gebeurt het weleens, dat zaken niet lopen zoals we eigenlijk graag willen. Als het om uw kind gaat, kunt u natuurlijk altijd met de leerkracht praten. Neem er de tijd voor en maak een afspraak na schooltijd.
Gaat het om andere zaken, of komt u er met de leerkracht niet uit, dan staat de deur altijd voor u open bij de schoolleiding. We leren kinderen dat ze eerst met elkaar moeten praten als ze ruzie hebben. Natuurlijk verwachten we dit ook van ouders en leerkrachten.
Er is op onze school een duidelijke richtlijn voor het oplossen van ernstige conflicten, de zogenaamde klachtenprocedure, die verderop in deze gids wordt uitgelegd.
Agressie en geweld willen we buiten de school houden. Het is een realiteit die we kennen, maar waarmee we niet geconfronteerd willen worden binnen de muren van onze school.
Bij directe bedreiging van kinderen, een leerkracht of een ouder met wapens of de vuisten, zullen we onmiddellijk ons bestuur en de politie inschakelen, maar ook verbaal geweld accepteren we niet.
Een uitzondering hierop vormt een ruzie tussen twee kinderen, die in hun boosheid gaan schelden of vechten.
 
KLACHTENPROCEDURE
Vanaf 1 augustus 1998 is de Kwaliteitswet van kracht. Krachtens deze wet behoort elk bestuur en elke school een klachtenregeling te hebben.
Zowel de scholen als het bestuur zullen zich inspannen een veilig schoolklimaat voor alle leerlingen te creëren. Daar hebben school en ouders een gezamenlijke verantwoordelijkheid in. Op tijd in gesprek zijn met elkaar is een absolute voorwaarde. Goede afspraken en een duidelijke klachtenregeling waarvan iedereen op de hoogte is, kunnen voorkomen dat zaken fout gaan.
Ons bestuur hanteert hiervoor “De klachtenregeling voor een veilig schoolklimaat”, een landelijke regeling, die tot stand gekomen is in samenwerking met alle onderwijsorganisaties in ons land. Een digitaal exemplaar van deze klachtenregeling kunt u onder de volgende link vinden. Klachtenregeling Stichting Sirius
 
In het kort komen de afspraken en de regeling hierop neer:
 • Behandeling op schoolniveau. Voor de behandeling van vragen die u hebt over een voorval op school, de begeleiding van de kinderen of een beoordeling, maakt u eerst een afspraak met de leerkracht van uw kind. Een tweede mogelijkheid is een afspraak te maken met de schoolleiding.
 • Behandeling op bestuursniveau. Als uw vragen naar uw mening niet afdoende beantwoord worden, kunt u contact opnemen met het bestuur. Het bestuur hoort de betrokkenen en zal trachten tot een oplossing te komen. In een enkel geval komt het voor, dat het gesprek op school niet goed mogelijk is. De schoolleiding heeft de taak dit aan het bestuur te melden. Het bestuur zal dan duidelijke afspraken maken en zorgen dat in alle rust naar een oplossing wordt gezocht. Het bestuur moet in dergelijke gevallen een afweging maken tussen de belangen van alle betrokkenen.
 • Ernstige zaken of vermoedens (behandeling op bestuursniveau). Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten, seksueel misbruik en discriminatie kunnen kinderen, ouders en leerkrachten een beroep doen op de vertrouwenspersonen.
 • Onze vertrouwenspersonen zijn: Wouter Ooijevaar en Jeldau Veenstra. U kunt ze benaderen worden om een afspraak te maken. De vertrouwenspersoon – de naam zegt het al – hoort iemand in strikt vertrouwen aan, onder geheimhouding. Iemand, die de vertrouwenspersoon in vertrouwen neemt, – de klager – stelt in overleg met de vertrouwenspersoon vast of deze klacht, al dan niet in overleg met het bestuur, voorgelegd zal worden aan de klachtencommissie. De landelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur over eventueel te nemen maatregelen. De contactgegevens van de landelijke klachtencommissie zijn: (zie onderstaand schema)
 • Strafbare feiten dienen door de vertrouwenspersoon altijd gemeld te worden aan het bestuur.
MELDPLICHT SEKSUEEL GEWELD
Bij klachten over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is het bestuur verplicht om dit te melden aan de vertrouwensinspecteur. Als er sprake is van een redelijk vermoeden van een seksueel misdrijf is het bestuur verplicht aangifte te doen bij de officier van justitie.
 
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 - 1113111.
Voor klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik en ernstig psychisch of fysiek geweld of voor een onafhankelijk advies over deze onderwerpen.
 
Al deze instanties zullen het bestuur op de hoogte stellen van binnenkomende klachten en de afhandeling van procedures.
Een klacht bevat tenminste:
 • de naam en het adres van de klager;
 • de dagtekening (datum);
 • een duidelijke omschrijving van de klacht.
Rol van de interne contactpersoon (interne vertrouwenspersoon):
 • beoordeling of klacht binnen klachtenregeling valt;
 • registreren van de klacht;
 • bespreekt mogelijkheden vervolgtraject;
 • verwijst.
Rol van de externe vertrouwenspersoon:
 • ondersteunt, adviseert en begeleidt;
 • voert gesprekken met betrokkenen;
 • onthoudt zich van een inhoudelijk oordeel;
 • verwijst zo nodig naar hulpverlenende instanties;
 • informeert en ondersteunt klagers en geeft voorlichting.
Rol van de landelijke klachtencommissie:
 • onafhankelijke commissie;
 • onderzoekt de klacht;
 • beoordeelt of de klacht gegrond of ongegrond is;
 • adviseert het bevoegd gezag over maatregelen.

 
 
Stappenplan Klachtenregeling
 
 
Interne Contactpersonen
Wouter Ooijevaar
            wooijevaar@de-schakel.com
 
Jeldau Veenstra
            jveenstra@de-schakel.com
Externe Vertrouwenspersonen
mevrouw Biki van Leeuwen
(06 31 63 15 53,
bvanleeuwen@hetabc.nl).
mevrouw Minke Fuijkschot
(06 31 63 1673,
mfuijkschot@hetabc.nl)
 
Bestuur Stichting Sirius
Schonerwoerdstraat 1a
1107 GA Amsterdam Zuidoost
020 3116464
            info@stichting-sirius.nl
            www.stichting-sirius.nl
Landelijke Klachtencommissie:
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
033 2809890
            info@onderwijsgeschillen.nl
            www.onderwijsgeschillen.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
SCHOOLTIJDEN, VERZUIM, ZIEKTEMELDING EN VERLOF
De school hanteert het 5-gelijke dagen model. Dat wil zeggen dat de kinderen gedurende de 5 schooldagen elke dag 5 uur naar school gaan. Tijdens de middagpauze, die 30 minuten duurt, blijven alle kinderen op school om te lunchen. Zij eten dan in de klas onder toezicht van hun eigen groepsleerkracht.
 
SCHOOLTIJDEN
De schooldeuren gaan om 8:20 uur open. De bel gaat om 08:30 uur en dan starten de lessen. De school gaat om14:00 uur uit.        
De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk. Het is heel belangrijk dat ouders hun kind(eren) op tijd op school laten komen en de kinderen, die niet alleen naar huis mogen, op tijd weer ophalen.
De school hanteert vanaf schooljaar 2017/2018 een ander systeem bij te laat komen. Alle leerlingen die later dan 08:30 binnenkomen mogen alléén met een kaart de groep in. Leerlingen die te laat zijn kunnen deze kaart halen in de grote hal van de school. Daar wordt de tijd en reden van te laat komen genoteerd. De school wil het aantal laatkomers sterk terugdringen.
 

SCHOOLVERZUIM
Schoolverzuim moet zoveel mogelijk worden vermeden. Dit is vooral in het belang van het kind, maar het is ook in het belang van de school. Samen met het Stadsdeel Zuidoost voeren wij een intensief verzuimbeleid. Elk ongeoorloofd verzuim van een kind moet gemeld worden. Een medewerkster van de school controleert elke ochtend en middag of alle kinderen op school zijn. Indien een kind zonder bericht afwezig is, belt zij naar huis om te vragen wat er aan de hand is. Ouders van kinderen die vaker te laat op school komen krijgen een brief thuis. Blijft uw kind te laat komen, dan wordt u door de directie uitgenodigd voor een gesprek. Als blijkt dat er geen verandering komt in het verzuimgedrag, dan wordt dit gemeld bij de leerplichtambtenaar. Ook in het rapport wordt vermeld hoe vaak uw kind verzuimt. Op deze manier proberen we onnodig verzuim en te laat komen tegen te gaan. Ouders spelen hier een belangrijke rol in.

 

ZIEKMELDEN (020 – 6906577 of per mail verzuim@de-schakel.com)
Als uw kind de school (bijv. door ziekte) niet kan bezoeken, vragen wij u ons vóór kwart voor negen op de hoogte te stellen. Dit bespaart ons een hoop tijd en moeite om uit te zoeken waar uw kind is. Het kan ook gebeuren dat een kind op school plotseling ziek wordt. Het is daarom heel belangrijk dat de school uw juiste adres en telefoonnummer heeft. Indien uw telefoonnummer veranderd is, wilt u dan meteen uw nieuwe nummer aan de leerkracht of administratie doorgeven. Het is ook goed om op school meerdere telefoonnummers te hebben, zodat wij weten wie er gebeld kan worden als u zelf niet thuis te bereiken bent. Indien uw kind een besmettelijke ziekte heeft, wilt u ons dan zo snel mogelijk waarschuwen? Kinderen die b.v. rodehond, de bof, roodvonk of waterpokken hebben, mogen op school niet worden toegelaten zolang ze koorts hebben.

EXTRA VERLOF wegens gewichtige omstandigheden
Er is een aantal gelegenheden waarop u voor uw kinderen verlof kunt aanvragen. Over het algemeen zijn het die dagen waarvoor elke werknemer verlof kan opnemen. Voorbeelden: bijwonen huwelijk, begrafenis van een familielid, kerkelijke of levensbeschouwelijke verplichtingen. Verlof moet altijd ruim van tevoren schriftelijk bij de directie worden aangevraagd. Voor de aanvraag is een formulier verkrijgbaar bij de administratie of via deze link downloaden: aanvraagformulier verlof wegens gewichtige omstandigheden

 Een verzoek om verlof dient minimaal 8 weken van tevoren, schriftelijk aan de directeur van de school te worden voorgelegd.
 
EXTRA VAKANTIEVERLOF
In principe kan er buiten de schoolvakanties geen vakantieverlof worden opgenomen! In enkele gevallen wordt er een uitzondering gemaakt. De volgende regel wordt gehanteerd:
 • als de aard van het beroep van één van de ouders, het de ouders onmogelijk maakt om in één van de vakanties gezamenlijk twee aaneengesloten weken (10 lesdagen) op vakantie te kunnen gaan.
 • een werkgeversverklaring waaruit blijkt dat verlof alleen buiten de officiële schoolvakantie mogelijk is verplicht
Een verzoek om verlof dient minimaal 8 weken van tevoren, schriftelijk aan de directeur van de school te worden voorgelegd.
 
Vakantieverlof mag
 • eenmaal per schooljaar worden verleend
 • mag maximaal 10 schooldagen zijn
 • mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
Voor de aanvraag is een formulier verkrijgbaar bij de administratie of via deze link te downloaden: aanvraagformulier vakantieverlof.
 
Verlof voor méér dan 10 dagen moet rechtstreeks bij de leerplichtambtenaar worden aangevraagd.
mevr. D. Lekatompessy,
Stadsdeel Zuidoost, Afdeling leerplichtzaken,
Anton de Komplein 150,
1102 CW Amsterdam,
020 2525440 tussen 9:00 en 12:00 uur

 

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN

           

Schooljaar 2017/2018
Eerste schooldag 04 september
Herfstvakantie 23 oktober t/m 27 oktober
Vrije dag (studiedag leerkrachten) 06 november
Kerstvakantie 25 december t/m 5 januari 2018
Vrije dag (studiedag leerkrachten) 29 en 30 januari
Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 02 maart
Vrije dag (Goede Vrijdag) 30 maart
Vrije dag (2e Paasdag) 02 april
Vrije dag (studiedag leerkrachten) 12 april
Meivakantie 27 april t/m 11 mei
Vrije dag (2e Pinksterdag) 21 mei
Vrije dag (studiedag leerkrachten) 28 en 29 juni
Zomervakantie 23 juli t/m 31 augustus
 
TOELATING VAN LEERLINGEN
Om als leerling tot een school te worden toegelaten, moet een kind de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. De Schakel hanteert als voorwaarde dat het kind zindelijk is. Een kind is pas leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand na de vijfde verjaardag. Leerlingen moeten de basisschool verlaten in het jaar dat zij de leeftijd van 14 jaar bereiken.
Openbare scholen mogen geen leerlingen weigeren. In Zuidoost hebben de scholen onderling een afspraak om tijdens het schooljaar geen leerlingen van elkaar over te nemen. Dit gebeurt alleen in bijzondere gevallen, bijv. bij een verhuizing. Toelating van leerlingen afkomstig van een school voor speciaal onderwijs vindt slechts plaats na dezelfde stappen als bij aanmelding van een leerling met een REC-indicatie (Zie zorgplan).
De school heeft een grens voor plaatsing van leerlingen met meervoudige beperkingen.
Deze grens is vastgesteld op 3 leerlingen. In elke bouw kan 1 leerling geplaatst worden.
Onderbouw: groepen 1-3; Middenbouw: groepen 4-5; Bovenbouw: groepen 6-8. 
Voorwaarde is ook dat de school voldoende extra gelden ontvangt om de juiste ondersteuning te bieden.
 
INSCHRIJVING
Door de samenwerking in de Voorschool met de peuterleidsters ligt het voor de hand dat de 4-jarigen doorstromen. Toch moet uw kind apart worden ingeschreven. Als u uw kind wilt inschrijven op de Schakel of als u dat overweegt, kunt u een afspraak maken voor een gesprek. Dan kunnen wij alle tijd nemen om u rond te leiden, informatie te geven en uw vragen te beantwoorden. Indien er van onze kant vraagtekens zijn bij de ontwikkeling van uw kind, zal een intern begeleider nog een apart intakegesprek met u hebben.
 
Een kind dat 4 jaar wordt, mag voorafgaand aan de definitieve plaatsing eerst 5 dagdelen komen wennen. Als uw kind ouder is dan 4 jaar en op een andere school heeft gezeten, is het prettig als u de rapportage van de vorige school meeneemt. Op basis van die rapporten en de informatie van de vorige school wordt uw kind voorlopig in een groep geplaatst. Zo spoedig mogelijk wordt er een instroomonderzoek gedaan om na te gaan of uw kind in de goede groep zit en of er bijzonderheden zijn. Het verslag van die toetsing wordt met u besproken en daarna is uw kind definitief geplaatst.
 
UITSCHRIJVING
Als u gaat verhuizen en te ver van onze school komt te wonen, zult u een andere school voor uw kind zoeken. Wij sturen de nieuwe school alle relevante informatie over uw kind. In dit verhuisrapport wordt weergegeven met welke methodes is gewerkt en op welk niveau uw kind de leerstof heeft verwerkt. Hierdoor proberen we de aansluiting met de nieuwe school zo goed mogelijk te laten verlopen. Een vergelijkbaar, maar uitgebreider, onderwijskundig rapport wordt opgesteld als uw kind naar een school voor speciaal (basis)onderwijs of naar het Voortgezet Onderwijs gaat.
Als uw kind naar een andere basisschool gaat, nodigt de directie u uit voor een exitgesprek om de achtergrond van het vertrek beter te begrijpen. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt in het leerlingvolgsysteem.
Op onze school gelden de wettelijke regels met betrekking tot het bijhouden van dossiers. De dossiers worden na 5 jaren, nadat een kind de basisschool heeft verlaten, vernietigd.
 

VERWIJDERING VAN LEERLINGEN
In bepaalde situaties kan het gebeuren dat de directeur een kind schorst. Dit kan alleen in overleg met Stichting Sirius. De schorsing kan ten hoogste drie dagen duren.
Definitieve verwijdering van een leerling kan alleen plaatsvinden, nadat het bevoegd gezag ervoor gezorgd heeft dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Indien er aantoonbaar gedurende 8 weken zonder succes is gezocht, kan tot definitieve verwijdering worden overgegaan.
De afdeling Leerplicht en de Inspectie van het Onderwijs worden over bovenstaande zaken geïnformeerd.

 

DE ONDERBOUW
Onze onderbouw bestaat uit peuterspeelzaal Companansi en onze groepen 1/2. Samen vormen zij een Voor- en Vroegschool (VVE) en zijn wij een gecertificeerde Piramide VVE-locatie. De Voorschool is gericht op kinderen van 2 tot 4 jaar, de Vroegschool is gericht op kinderen van 4 tot  6 jaar met als doel alle kinderen al op heel jonge leeftijd gelijke onderwijskansen te bieden. Inschrijvingen voor twee- tot vierjarigen moeten plaatsvinden via Swazoom (zie blz. 18).

In groep 1/2 zitten de kleuters, dit zijn de 4, 5 en 6-jarigen. Er wordt gewerkt in thema’s en met vaste rituelen, die zowel bij de peuters als kleuters terugkomen. We proberen hen een leerrijke omgeving met veel afwisselend materiaal en aantrekkelijke speelhoeken aan te bieden, waar ze al spelende veel leren. Voor kinderen die extra steun nodig hebben zijn er onderwijsassistenten aangesteld die de kinderen extra begeleiding geven; de Tutoren. Dat vindt plaats zowel binnen als buiten de groep. De ontwikkeling van elk kind wordt nauwkeurig bijgehouden. De betrokkenheid van de ouders is heel belangrijk. Er worden bij elk thema ouderbijeenkomsten georganiseerd en het is de bedoeling dat de ouders thuis ook activiteiten met hun kind doen. Elk thema duurt twee tot drie weken. Alle taal-, reken- en knutselactiviteiten komen daarbij aan bod. Om eventuele leerproblemen vroegtijdig te kunnen signaleren worden regelmatig toetsen afgenomen en observaties uitgevoerd, onder andere de CITO-toetsen Rekenen en Taal voor kleuters, de Piramide-observatieijst en de signaleringslijst met betrekking tot voorbereidend lezen. Daarnaast wordt er gewerkt met de map fonemisch bewustzijn.

De kleuters gaan dagelijks naar het speellokaal en/of naar buiten. In het speellokaal krijgen ze gym, doen ze spelletjes en/of dans en drama. Ook krijgen ze gedurende 1x per week gymnastiek van de vakleerkracht bewegingsonderwijs. De gymkleding van de groepen 1/2 blijft op school. Deze moet door ouders regelmatig mee naar huis genomen worden om te wassen. Er is regelmatig overleg met de leerkrachten onderbouw en de leidsters van de Voorschool. Daarnaast worden er op managementniveau ook afspraken gemaakt. De onderbouw en Voorschool volgen ook verschillende studiedagen.

 

DE MIDDENBOUW
De middenbouw bestaat bij ons uit de groepen 3, 4 en 5. Deze kinderen zitten in jaargroepen. Het leren lezen is het belangrijkste aspect in deze bouw. Dit gebeurt met de methode Veilig Leren Lezen in groep 3 en Estafette in de groepen 4-8. Elke drie weken staat er een ander thema centraal, vanuit de taalmethode Taal in Beeld. Tevens werken we met de methodiek “Met woorden in de weer”, voor de woordenschatontwikkeling. De voorlopers van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en het vak verkeer, drama en beeldende vorming worden gekoppeld aan deze methoden, zodat er een taalrijke leeromgeving kan worden geboden. Daarnaast leren de kinderen rekenen en schrijven volgens methoden, die aan de kerndoelen voldoen. In de groepen 5 krijgen alle eerdergenoemde vakken een vervolg. Voor de zaakvakken gebruiken we de methode Argus Clou. Voor alle leerjaren geldt dat er methodisch woordenschatonderwijs wordt gegeven. In de middenbouw worden er ook enkele lessen met betrekking tot (seksuele) relaties gegeven om normen en gevoelens hieromtrent te bespreken en beter te begrijpen. De groepen 5 gaan op vrijdagmiddag gedurende een half jaar gedurende anderhalf uur zwemmen. Het schoolzwemmen wordt bekostigd door het Stadsdeel.
 
DE BOVENBOUW
In groep 6 start de deelname aan de schooltuinlessen. Deze lessen lopen van april tot oktober, in groep 7 lopen deze lessen een korte tijd door en ook deze lessen worden door het Stadsdeel bekostigd. In groep 7 volgen de kinderen muziekluisterlessen, die worden afgesloten met een concert in een Muziektheater. In dat jaar wordt het verkeersexamen afgenomen. In de groepen 7 en 8 wordt Engels gegeven. In groep 8 gaan de kinderen in september drie dagen op schoolkamp. De verkeerslessen vervallen in groep 8. In dat uur krijgen ze Engelse les. Verder bezoeken ze musea op de Kunstschooldag. De muziekluisterlessen en kunstkijkuren worden georganiseerd en bekostigd door de gemeente Amsterdam. In de groepen 7 en 8 kunnen leerlingen deelnemen aan het “mentorproject”. Een project waarbij groepjes van 4 of 5 leerlingen eenmaal per week na schooltijd extra ondersteuning krijgen van een mentor (meestal een goed opgeleide student). Deze mentoren staan qua leeftijd en leefwereld vaak dicht bij de kinderen, onderhouden contact met leerkrachten en begeleiden kinderen bij al hun vragen. Ze leren hen plannen, leren en huiswerk te maken. Er wordt ook aandacht besteed aan omgaan met anderen, problemen oplossen en verantwoordelijkheid dragen. Dit project start rond de herfstvakantie met leerlingen in de groepen 7 en loopt door t/m het 2e jaar in het voortgezet onderwijs.

 

De Kernprocedure bestaat uit afspraken tussen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs (V.O.).

De eerste stap is dat wij aan de hand van de uitslag van de Entreetoets in groep 7 (mei) bekijken welke leerlingen in aanmerking moeten komen voor een Leerachterstandenonderzoek (LAT). Dit onderzoek wordt in september/oktober afgenomen op school. Afhankelijk van de uitslag zal er nog een capaciteiten  (= intelligentie) onderzoek worden afgenomen.
Elk jaar wordt een avond georganiseerd voor de ouders en de leerlingen van groep 8. U krijgt dan algemene informatie over de procedure van advies en inschrijving en de verschillende vormen van V.O. In januari krijgt u informatie over open dagen en informatieavonden van diverse scholen voor V.O. Daar kunt u zich nog verder oriënteren op de mogelijkheden. Ook zijn er scholenmarkten en bezoeken de groepen 8 een paar V.O.-scholen in Zuidoost.
In januari wordt u samen met uw kind op school uitgenodigd voor het adviesgesprek. Dit advies is besproken met een intern begeleider en de directie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de LOVS-gegevens van voorgaande jaren, maar er wordt ook gekeken naar de werkhouding, het gedrag en het doorzettingsvermogen van uw kind. De leerkracht van uw kind zal u adviseren over het soort V.O. waar uw kind de beste kansen heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Op grond van dit advies kunt u uw kind inschrijven op een school voor V.O. Voor een plaatsing van uw kind in het V.O. is het advies van de leerkracht van belang, maar ook de uitslag van het CITO-LOVS. De school voor V.O. beslist pas over een eventuele toelating na afweging van zowel de CITO-scores als het advies van de leerkracht. Bij twijfel kan een toelatingsonderzoek deel uitmaken van de procedure. Met de scholen voor V.O. bestaat een goed contact. Regelmatig worden wij op de hoogte gehouden van de resultaten van onze oud-leerlingen. Zo kunnen wij ook nagaan of onze advisering juist blijkt te zijn geweest.

 

SCHOOLREISJES
Eénmaal in de twee jaar gaan de groepen 1/2 t/m 7 op schoolreis (dit doen we niet elk jaar, vanwege de hoge kosten die het busvervoer met zich meebrengt). Bovendien willen we het éénmaal in de twee jaar afwisselen met een cultureel programma. Schooljaar 2017/2018 heeft een cultureel programma.
De groepen 8 gaan elk jaar 3 dagen op schoolkamp.

FOTOGRAAF
Elk jaar komt de fotograaf op school om individuele foto’s en groepsfoto’s te maken.
De fotograaf komt in het begin van het schooljaar. Het is niet verplicht de foto’s te kopen.

 

FEESTEN
We vieren elk jaar Sinterklaas, waarbij wij ons houden aan de “Sinterklaascode”, die door ons bestuur is opgesteld.
Ook aan Kerst wordt aandacht besteed. Dit vieren we in de vorm van een gezellig samenzijn met een kerstdiner.
Met Pasen is er een paasontbijt/lunch.

 
 
 
GYMROOSTER VOOR GROEP 1 T/M 8

Tijd/dag

maandag

Tijd/dag

woensdag

8:30-8:45

omkleden

8:30-8:45

omkleden

8:45-9:30

3a

8:45-9:30

5a

9:30-10:15

3b

9:30-10:15

5b

10:15-11:00

4a

10:15-11:00

4b

11:00-11:30

pauze

11:00-11:30

pauze

11:30-12:15

4b

11:30-12:15

4a

12:15-13:00

5a

vanaf januari 2018 ivm schoolzwemmen

12.15-12.45

1/2a

13:00-13:45

5b

vanaf januari 2018 ivm schoolzwemmen

12.45-13.15

1/2b

13.15-13.45

1/2c

 

 

Tijd/dag

dinsdag

donderdag

vrijdag

8:30-8:45

omkleden

omkleden

omkleden

8:45-9:40

6b

8

1/2a

9:40-10:35

6a

7/8

1/2b

10:35-11:30

7

7

1/2c

11:30-11:55

pauze

pauze

pauze

11:55-12:50

7/8

6b

3a

12:50-13:45

8

6a

3b

 

GYMKLEDING
Voor de gymnastieklessen hebben de kinderen gymkleding nodig. Uitdrukkelijk willen wij erop wijzen dat het niet verstandig is om de gymkleding onder de gewone kleding te dragen. De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben ook een handdoek nodig. Na de gymnastiekles wordt er namelijk altijd gedoucht. Voor alle lessen in het gym- of speellokaal zijn gymschoenen verplicht. Deze schoenen mogen geen zwarte zolen hebben en mogen niet buiten gedragen worden. Tijdens de gymles mogen kinderen geen sieraden dragen, dit is voor de veiligheid.

 

OVERIGE SPORTACTIVITEITEN
De vakleerkracht bewegingsonderwijs organiseert jaarlijks een sportdag voor de groepen 3 t/m 7.
Voor de groepen 8 is er een Olympische sportdag. De groepen 1/2 hebben een spelletjesdag.
In het begin van het schooljaar doet de school op woensdagmiddag mee met voetbalwedstrijden tussen verschillende scholen. Daarnaast doet de bovenbouw mee aan het honkbaltoernooi van Amsterdam.

In het kader van de Brede School worden er na schooltijd diverse sportactiviteiten georganiseerd.
Een overzicht van sportclubs en sportactiviteiten op vrije dagen en in vakanties hangt ter kennisgeving op het prikbord in de hal van de gymzaal. De leerkracht bewegingsonderwijs hiervoor de contactpersoon.
 
HUISWERK
Wij gaan er op de Schakel vanuit dat huiswerk geen doel op zich is. Het is een middel dat meerdere doelen kan dienen. Huiswerk is vooral bedoeld om ouders te activeren om met hun kind spelenderwijs oefeningen te doen op het gebied van reken- en taalspelletjes. Op het internet zijn voldoende oefeningen te vinden die ouders en kind kunnen toepassen. De school zal in de loop van dit schooljaar en aantal bruikbare websites aangaven voor thuisgebruik.
De school zal ook in de loop van dit schooljaar op de website de leerlijnen per leerjaar vermelden zodat ouders een idee hebben waar hun kind mee bezig is.

De Schakel is op zoek naar een nieuwe invulling voor het begrip huiswerk.

PRIVACY PERSOONSGEGEVENS
Soms worden er op school foto’s, video- en filmopnamen gemaakt. Voor gebruik voor onderwijskundige doeleinden (intern en extern) vragen wij geen toestemming. Indien u hier bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven op een standaardformulier bij de directie. Bij publicatie van foto’s en werk van kinderen worden uitsluitend voornamen vermeld (publicaties op de website bijvoorbeeld). Als foto’s, video- of filmopnamen, op school genomen, worden gepubliceerd/vertoond voor niet onderwijskundige doeleinden, wordt u als ouder vooraf ingelicht. U kunt daar bezwaar tegen aantekenen. In ieder geval zal geen openbaarmaking plaatsvinden van gemaakt beeldmateriaal waarbij schending van privacy plaatsvindt; dit ter beoordeling van de directie onder verantwoordelijkheid van het Siriusbestuur.

 SPONSORING
De Schakel conformeert zich aan het “Convenant sponsoring scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring” van 13 februari 1997. Dit convenant ligt ter inzage in de school.
 
GEVONDEN VOORWERPEN
Vóór elke vakantie plaatsen wij een oproep om gevonden voorwerpen op te komen halen. Kleding en tassen worden in een mand in de zaal bewaard. Waardevolle spullen, zoals sieraden, mobieltjes e.d., zijn op te halen bij de administratie. Kleding, tassen en dergelijke, die niet opgehaald worden, worden geschonken aan een goed doel.
 

SCHOOLKOSTEN, DE OUDERBIJDRAGE
Op de Schakel vinden – naast het onderwijs – allerlei activiteiten plaats, die geld kosten, zoals feestdagen, sportdagen en uitstapjes. De bijdrage bedraagt € 25,00 per kind per jaar. Het is een vrijwillige bijdrage, maar het is voor de school heel belangrijk dat zoveel mogelijk ouders betalen zodat zoveel mogelijk leerlingen hiervan kunnen profiteren. Hoe meer ouders dit doen hoe meer leuke dingen we kunnen organiseren. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een brief met gironummer, waar u de bijdrage op over kunt maken. U kunt de bijdrage ook contant op school betalen. Hieronder volgt een overzicht waaraan de € 25, - per kind per jaar besteed wordt:

 • Sinterklaas                       € 7,-
 • Kerstviering                    € 4,-
 • Overige feesten            € 4,-
 • Afscheidsfeest gr. 8    € 5,-
 • Diversen*                         € 5, -
*traktaties bij uitstapjes, sportdagen, ouderbijeenkomsten, voorleesontbijt etc.
 
De OR van de school beheert deze ouderbijdrage en maakt jaarlijks een begroting en een planning van de activiteiten. Ouders beslissen over de besteding van de ouderbijdrage. De OR zet zich in om zoveel mogelijk geld op te halen.
 

Overige schoolkosten: Het onderwijs is gratis. Naast de ouderbijdrage wordt er een aparte bijdrage gevraagd voor het schoolreisje/ schoolkamp. Toch moeten ouders soms onkosten maken voor reiskosten, overblijf of sportkleding. Voor ouders die van een laag inkomen moeten rondkomen, kan bij de Gemeente Amsterdam een scholierenvergoeding aangevraagd worden. De vergoeding voor een kind kan tot € 400,00 oplopen. Dit is voor kosten voor schoolreis, ouderbijdrage, reiskosten, schoolspullen, maar ook wanneer u uw kind aan een sport-, muziek- of andere club wilt laten deelnemen. Om hiervoor in aanmerking te komen, volgen deze stappen:

 1. U belt (020) 3463684 en vraagt een aanvraagformulier
 2. U vult het formulier in en stuurt het terug
 3. Bij goedkeuring kunt u het geld van uw aankopen terugvragen.
 

SCHOOLVERZEKERING
Alle leerlingen zijn via de school verzekerd voor de gevolgen van ongevallen. De verzekering geldt vanaf een half uur vóór tot een half uur ná schooltijd/Brede Schoolactiviteiten. De verzekeringsmaatschappij vergoedt kosten die uit een ongeval voortvloeien en die niet door de ziektekostenverzekering worden gedekt. Schade aan anderen toegebracht of door anderen veroorzaakt valt hier niet onder. Wij raden ouders aan zelf een W.A.-verzekering af te sluiten. Er mogen geen waardevolle spullen (sieraden, spelletjes, game-boys etc.) mee naar school genomen worden. Het lukt ons echter niet langer de mobiele telefoons op school te verbieden, omdat veel ouders er belang aan hechten hun kind (voor en/of na schooltijd) te kunnen bereiken.

De school is niet aansprakelijk en niet verzekerd voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen van kinderen!
 

BUITENSCHOOLSE OPVANG
Kinderopvang Small Steps is gehuisvest in basisschool Het Klaverblad en verzorgt de naschoolse opvang. Kosten voor de BSO zijn afhankelijk van het inkomen van de ouder(s) en worden verrekend via de belasting.

 
HET PERSONEEL
Directeur                                                                                            Rob Schuijt
Adjunct-directeur                                                                          René Huijzer
Verzuimcoördinator & administratiemedewerker     Fonny Noot
Conciërge                                                                                            Fonny Noot, Henk Rijken
Groepsleerkracht       1/2a                                                         Edli Yosef/ Ricky Mollet
Groepsleerkracht       1/2b                                                         Farah Munshi/ Alice Hardjosemito
Groepsleerkracht       1/2c                                                         Karlijn Holman
Groepsleerkracht       3a                                                              Vivian Scheek/ Branka Bebic
Groepsleerkracht       3b                                                              Annemarie Merkenij
Groepsleerkracht       4a                                                              Nefertari Gemerts/ Humphrey Kartodikromo
Groepsleerkracht       4b                                                              Frans Vosdellen/ Humphrey Kartodikromo
Groepsleerkracht       5a                                                              Rosa Gayadin/ Humphrey Kartodikromo
Groepsleerkracht       5b                                                             Fedde v/d Graaf/ Hasina Reha
Groepsleerkracht       6a                                                             Manon Spitzen
Groepsleerkracht       6b (schakelklas)                               Kirsten van Werven
Groepsleerkracht       7a                                                             Dwayne Albus
Groepsleerkracht       7/8                                                           Iris Wiegertjes
Groepsleerkracht       8a                                                             Branka Bebic/ Jeldau Veenstra
 
ICT                                                                                                         Henk Rijken
ICT & oudercommunicatie                                                      Iris Wiegertjes
Interne begeleider                                                                       Irene Buijs (gr.1/2, 7 en 8)
Interne begeleider                                                                       Romy Paling (gr. 4/5/6)
VVE coördinator                                                                           Rosita Indallal
Cultuurcoördinator                                                                    Branka Bebic & Manon Spitzen
Taalcoördinator                                                                            Kirsten van Werven
Rekencoördinator                                                                       Iris Wiegertjes
ARBO-coördinator                                                                     Wouter Ooijevaar
Coördinator Brede School                                                     Wouter Ooijevaar
Techniekcoördinator                                                                 Edli Yosef, Marit Rijken
Vakleerkracht bewegingsonderwijs                                 Wouter Ooijevaar/ Timo Plas
Onderwijsassistente                                                                  Claudia Arah
Onderwijsassistente                                                                  Lisette Martis
Onderwijsassistente                                                                  Annemieke Boter
Onderwijsassistent                                                                    Joost Joosse
Adm. medewerker + coörd. Brede School                    Melany Gooding
Vertrouwenspersonen                                                             Wouter Ooijevaar en Jeldau Veenstra
Opleider in school                                                                       Dwayne Albus
Peuterleidster                                                                               Nathalie Joossens
Peuterleidster                                                                               Aradhna Balhari
Peuterleidster                                                                               Ingard Plein
Peuterleidster                                                                               Letitia Veldwachter
 
 
 
 

PARTNERS VAN BASISSCHOOL DE SCHAKEL
De school onderhoudt nauwe contacten met verschillende instanties. De belangrijkste daarvan zijn:

                           tel. 020-3116464, (www.stichting-sirius.nl) of (info@stichting-sirius.nl).